Werkbedrijf Lelystad wil project basisbanen structureel voortzetten

14/07/2021

Het project met Buurtconciërges in Lelystad verloopt dusdanig succesvol dat Werkbedrijf Lelystad en woningcorporatie Centrada pleiten voor voortzetting. Zodoende worden langdurig werklozen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt uit hun isolement gehaald en kunnen zij zich gelijktijdig nuttig maken voor de samenleving.

Wat Onno Vermooten, directeur van Werkbedrijf Lelystad, het re-integratiebedrijf van de gemeente Lelystad, betreft wordt de bijstand vervangen door een basisbaan: “Mensen werken om geld te verdienen en het geeft hen gelijktijdig zelfrespect en een identiteit. Daardoor verpieteren zij niet achter een uitkering maar gaan ze weer actief deel uitmaken van de samenleving.”

De Buurtconciërges in Lelystad werken in een buurtteam, dat de Kluswinkel Lelystad als uitvalsbasis gebruikt. In totaal zijn er nu tien maatschappelijke banen gecreëerd. Vermooten: “Inclusieve problemen vragen om exclusieve oplossingen. Dat is ons in Lelystad gelukt. Nu zijn we op zoek naar structurele financiering, zodat we van project naar reguliere aanpak kunnen gaan.”

Buurtconciërges
In 2020 is in Lelystad een Buurtteam van start gegaan, dat met tien Buurtconciërges in een maatschappelijke baan werkt aan het verbeteren van de leefomstandigheden voor de burgers in meerdere wijken. De Buurtconciërges zijn uitkeringsgerechtigden - afkomstig uit en woonachtig in de wijk zelf – die voor een afgebakende periode een maatschappelijke baan aangeboden hebben gekregen. De opzet is erop gericht om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan te helpen. De achterliggende gedachte is dat zij als Buurtconciërges kunnen uitgroeien tot de ogen en oren van een wijk. Gelijktijdig geeft dat een impuls aan de leefbaarheid, het gevoel van veiligheid en de saamhorigheid in de buurt. Vanuit de Kluswinkel van Werkbedrijf Lelystad bieden zij in hun wijk ondersteuning op thema’s als maatschappelijk werk, fysiek onderhoud, wijkontwikkeling en het stimuleren van een gemeenschappelijk gedragen wijkidentiteit. De aanpak slaat enorm aan en is dan ook een groot succes. Inzet van deze basisbanen levert veel voordelen op, in eerste instantie voor de mensen zelf maar het gaat ook om de toegevoegde waarde waar meerdere partijen van profiteren.

Maatschappelijke winst
“Maatschappelijk ligt de winst in de verbeterde leefbaarheid en kwaliteit in de wijken. Maar het gaat verder dan werk alléén. Het gevoel erbij te horen en nuttig werk te verrichten draagt voor de deelnemers zelf bij aan een toename van eigenwaarde en zelfvertrouwen en aan de psychische gezondheid”, voert Vermooten aan.
Uit landelijk onderzoek blijkt dan ook dat er besparingen kunnen worden gerealiseerd op gezondheids- en andere maatschappelijke kosten. Doordat werk bijdraagt aan het welbevinden van mensen daalt ook het beroep dat mensen doen op ondersteuning. Een (zorg)verzekeringsbedrijf zal minder zaken aangemeld krijgen, omdat kwetsbare mensen minder gebruik gaan maken van zorg. De overlast neemt af wat leidt tot een betere woonkwaliteit, omdat er minder zwerfvuil is, rotzooi opgeruimd wordt, voortuinen er beter uitzien en de verpaupering wordt tegengegaan.
Uit het onderzoek ‘De brede baten van werk’ van het Centraal Plan Bureau blijkt dat er besparingen kunnen worden gerealiseerd op gezondheids- en andere maatschappelijke kosten. Onderzoeksbureau Ecorys heeft een maatschappelijke kosten- en batenanalyse gemaakt van een doorsnee basisbaan. Daaruit blijkt dat de totale maatschappelijke baten 20-60% groter zijn dan de kosten.

Goed werk
Ook de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) ziet het bieden van goed werk voor iedereen als belangrijke maatschappelijke opdracht voor bedrijven, instellingen, de sociale partners en de overheid. Goed werk is niet alleen essentieel voor de brede economische welvaart, maar ook voor de kwaliteit van leven van individuen en voor de samenleving als geheel. Onno Vermooten zegt hierover: “Goed werk in de vorm van een basisbaan biedt financiële zekerheid en autonomie en geeft meer grip op het leven, met een goede balans tussen werk en privé. Goed werk is belangrijk voor de gezondheid en het welbevinden van mensen. Louter om die reden moeten we ons inzetten voor mensen met een bijstandsuitkering die willen werken, maar die door omstandigheden geen perspectief op werk hebben.”

Publiek-private samenwerking
Martine Visser, directeur-bestuurder van woningcorporatie Centrada: Het is fantastisch, dat mensen in hun eigen buurt aan de slag gaan en alles een beetje mooier maken. Samen met buurtbewoners de straten netter en verzorgder eruit laten zien en meer onderlinge sociale contacten voor de bewoners. Natuurlijk liggen de salariskosten wat hoger dan de besparing op de uitkering, maar je krijgt er zoveel meer voor terug. We verwachten, dat behalve het Werkbedrijf Lelystad, Centrada en Welzijn Lelystad ook lokale ondernemers, zoals supermarkten, interesse hebben om bij te dragen. Immers die lokale ondernemers staan ook midden in de samenleving en vinden het fijn als de buurt floreert. Zo kun je mooie publiek-private samenwerkingen realiseren.

Het project met basisbanen voor buurtconciërges in Lelystad moet structureel voortgezet worden.

 

 

Het project met basisbanen voor buurtconciërges in Lelystad moet structureel voortgezet worden.