Sport- en Vitaliteitsakkoord Lelystad gereed

30/06/2020

Halverwege juni is het Sport- & Vitaliteitsakkoord Lelystad vastgesteld door het college van B & W en ondertekend door alle overige betrokken partners. Lelystad is één van de eerste gemeenten die het Sportakkoord, in 2018 door ex-minister Bruno Bruins van VWS gelanceerd, combineert met inzet op vitaliteit, zoals bepleit in het Nationaal Preventieakkoord van staatssecretaris Paul Blokhuis van VWS.  Afgelopen half jaar is in Lelystad hard gewerkt door sportorganisaties, partners uit onderwijs, zorg en preventie en lokale werkgevers om een uitdagend Sport- en Vitaliteitsakkoord op te stellen. Hoofddoel is om meer gezondheidswinst te halen door zo veel mogelijk mensen met plezier te laten bewegen.

Vier ambities
Het Sport- & Vitaliteitsakkoord bevat de volgende ambities:

  1. Samen bereiken we meer. Via nieuwe verbindingen tussen sport- en beweegaanbieders, lokale bedrijven, zorg en onderwijspartners gaan we meer inwoners stimuleren te bewegen.
  2. Meer jeugd en jongeren. Met aandacht voor een gezonde omgeving en een ‘millenial-proof’ sport- en beweegaanbod op basis van het Athletics Skills Model (ASM), houden we de jongste generatie actief.
  3. Meer masters en senioren. De grootste gezondheidswinst is te behalen door 45+-ers (weer) in beweging te brengen. Dit kan door slimmer samen te werken en bewegen te combineren met ontmoeting en support.
  4. Meer vitale sportaanbieders. Om de ambities waar te maken, vergroten we de inbreng van sport- en beweegaanbieders door hun ondernemerschap te verbeteren, trainers op te leiden en vrijwilligers te werven.

Totstandkoming
Het Sport- & Vitaliteitsakkoord is tot stand gekomen in nauw samenspel met sportorganisaties, zorg- en preventiepartners, onderwijsinstellingen en lokale ondernemers. In de periode januari – juni 2020 zijn diverse brainstormsessies met relevante partijen gehouden, waarvan de laatste drie vanwege de corona lockdown ‘on-line’.

Het Akkoord is vandaag ook ‘on-line’ ondertekend door: gemeente Lelystad, vakgroep bewegingsonderwijs namens de PO schoolbesturen van St. SchOOL, SCPO en SKO, Sportbedrijf Lelystad, MBO College Lelystad, JOGG Lelystad, Bedrijfskring Lelystad, Woonzorg Flevoland, Jeugdsportfonds Lelystad, Porteum / SVOL, Welzijn Lelystad, Triade Vitree, Interakt Contour en diverse sportaanbieders, waaronder: Volleybalvereniging Volta, Gym Inn, SV Lelystad, Atletiekvereniging Spirit, RAF Sport, Tennisvereniging ITL, Steppin Lelystad, korfbalvereniging Exakwa, Kids Soccer Skills School, Golfclub Lelystad, SuperCOOL, Batavia Swim, Judovereniging IJsselmeer, Handbal en Watersport Vereniging Lelystad, KernGezond, Fit For Free, Hengelsport Vereniging Lelystad, Centra Plaza Fitness en St. 4Fusion. Deze lijst is niet uitputtend! Wie nog aan wil sluiten bij het Akkoord, kan zich melden bij de Sportformateur (zie onder).

Hoe nu verder?
Per ambitie wordt een ‘trekker’ aangewezen vanuit de voor deze ambitie relevante partners van het Akkoord. Deze persoon staat middenin de praktijk, bijvoorbeeld als bewegingsconsulent, verenigingstrainer of vakleerkracht. De trekker stimuleert de voor de betreffende ambitie relevante partners tot het indienen van een voorstel. Zo ontstaan vier werkgroepen. Jaarlijks is voor Lelystad vanuit VWS een uitvoeringsbudget beschikbaar van € 40.000. Dit budget geldt voor de komende drie jaar: 2020, 2021 en 2022. Vanaf nu is het tot 15 augustus mogelijk initiatieven uit te werken en deze als plan in te dienen bij Sportformateur Sandra Meeuwsen. De criteria zijn:

  • Het plan sluit aan bij de ambities en inhoudelijke kaders van het Sport- & Vitaliteitsakkoord
  • Het plan betreft een samenwerking van partijen, die het Akkoord hebben ondertekend: bijv verschillende sport- en beweegaanbieders, samenwerkende scholen, zorgpartners en bedrijven, dan wel een mix hiervan.
  • Inzet van vrijwilligers en bestaande professionals maakt deel uit van het plan, zonder extra meerkosten.
  • Het aanvraagbudget bedraagt per initiatief maximaal € 5000 op jaarbasis.

De deadline voor het indienen van voorstellen is 15 augustus, zodat in het nieuwe sport- en schooljaar met de toegekende plannen gestart kan worden. Weging en toetsing van de plannen vindt binnen elke werkgroep plaats, waarbij desgewenst de volledige periode van 3 jaar benut kan worden. Het Kernteam dat de Sportformateur heeft bijgestaan bij het ontwikkelen van het Sport- & Vitaliteitsakkoord, houdt toezicht op een eerlijk en transparant proces. Het uitkeren van het uitvoeringsbudget vindt begin september plaats vanuit de gemeente, zonder subsidiebeschikking en verantwoordingstraject. Uiteraard wordt de uitvoering van de geselecteerde initiatieven wel collectief gemonitord.