Gemeente Lelystad zoekt ondernemer voor exploiteren speelhalautomatenhal

04/12/2017

Gemeente Lelystad is op zoek naar een ondernemer die belangstelling heeft in het exploiteren van een speelautomatenhal. Omdat er maar weinig vergunningen voor een speelautomatenhal worden verstrekt, wordt een dergelijke vergunning aangemerkt als een ‘schaarse vergunning’.

Dit betekent dat Gemeente Lelystad, als vergunningenverstrekker, de toewijzing van een schaarse vergunning op een voldoende transparante manier moet vormgeven.

In principe zou iedereen een gelijke kans op een dergelijke vergunning moeten hebben. Dat kan pas worden gerealiseerd wanneer er een passende mate van openbaarheid wordt betracht. Iedereen kan dan kennis nemen van het feit dat er een vergunning valt te verdelen. Wel moeten er vooraf selectiecriteria zijn vastgesteld om te kunnen bepalen welke inschrijver het best aan de gestelde eisen voldoet. Het één-op-één gunnen (zogenaamde enkelvoudige aanbestedingsprocedure) is niet toegestaan.

Na het doen van een passende publicatie en het bekendmaken van selectiecriteria kan er uit de pool van belangstellenden een best scorende partij worden gekozen. Dat is dan de partij die het best aan de vooraf gestelde criteria voldoet en aan wie de vergunning dan ook wordt verstrekt.

Doelstelling van de aanbesteding is een ondernemer te contracteren die invulling kan geven aan de exploitatie van een speelautomatenhal. De manier waarop dat dient te worden uitgevoerd wordt verder in de Biedingsleidraad omschreven. Deze Biedingsleidraad zal op een later moment via TednerNed worden gepubliceerd.

Wanneer je je in TenderNed als belangstellende voor deze aanbesteding registreert, word je automatisch over de voortgang geïnformeerd. Deze aankondiging is gepubliceerd onder TenderNed-kenmerk 164126.

Gemeente Lelystad streeft ernaar de raamovereenkomst te laten aanvangen op 10-04-2018.

Voor nadere informatie kan je contact opnemen met de inkoopcoach van Gemeente Lelystad, Peter Bakker.