Nieuwjaarstoespraak Bedrijfskring Lelystad, 14 januari 2017

23/01/2017

Dames en heren. Kenmerkend voor deze tijd is de behoefte aan transparantie. Die kan ver gaan. In het Zuigerplasbos staat een boom die de naam Bernhardboom heeft gekregen. Er staat een bordje bij met de tekst: “Prins Bernhard heeft tegen deze boom tijdens de jacht een plasje gedaan”. Aan deze informatie is, alsof er een verband is, toegevoegd: “Dikste boom van Lelystad”.

Prins Bernhard

Het brengt me op het volgende:

Prins Bernhard ontvangt op een dag een brief. In de brief vindt de prins vier compromitterende foto’s van zichzelf met een blonde dame. In de brief wordt hem gevraagd een miljoen gulden te betalen voor de negatieven van de foto’s. Bernhard herkent de foto’s. Ze zijn een paar weken geleden genomen tijdens een trip naar Parijs. Ik kom erop terug.

Luchthaven Lelystad

Twaalf jaar geleden liet Luchtverkeersleiding Nederland weten dat zij een tekort aan luchtverkeersleiders had en Luchthaven Lelystad niet kon bedienen. Nu kan Luchtverkeersleiding Nederland dat ook niet, omdat ze meer tijd nodig heeft voor het inrichten van de uitvliegroutes. Die behoefte aan meer tijd met het daardoor dreigende uitstel is echt een verkeerd signaal aan ons bedrijfsleven en de omgeving. De Bedrijfskring heeft zich onder leiding van Jack Schoone ingespannen om onze leden voor te bereiden op de nieuwe mogelijkheden. We organiseerden op 28 oktober nog een bijeenkomst waar 230 ondernemers aanwezig waren en waar de bedrijven die de aanbesteding hadden gewonnen, zich presenteerden.

We zijn blij dat staatssecretaris Dijksma onze verontwaardiging deelt en actief meewerkt aan het alsnog realiseren van de beoogde startdatum: 1 april 2018.

Hoe dan ook zult u komende maand al met eigen ogen kunnen zien dat de uitbreiding van de luchthaven wordt uitgevoerd.

In het verleden zijn studies verricht naar de economische effecten van de uitgebreide luchthaven. Wat echter nog ontbreekt, is een economisch plan om die effecten daadwerkelijk te scoren. Waarop gaan we ons richten? Dat ingezet wordt op bedrijvigheid die gekoppeld is aan de luchtvaart en een luchthaven is vanzelfsprekend. Maar hoe voorkomen we dat onze luchthaven alleen een opstap-/uitstapplaats wordt?

Zo’n plan is nodig, waarbij een regierol voor de overheden voor de hand ligt. En voor de pas opgerichte Luchthaventafel betekent het dat die zich niet alleen kan richten op het vullen van het naastgelegen bedrijventerrein.

Overslaghaven Flevokust en Floriade

Naast de luchthaven zijn er twee ontwikkelingen waarbij we nog te weinig stilstaan. Het gaat om de Overslaghaven Flevokust en de Floriade.

De Overslaghaven Flevokust is eind 2017 gereed. Dan beschikt Lelystad over een prima gelegen locatie aan een van de belangrijkste binnenvaartroutes van Nederland. Ook voor de export van lokale en regionale producten van belang.

De Floriade moet er in 2022 staan. Het gaat om een investering in onze nabijheid van 300 miljoen. Dat kan niet anders dan ook voor ons Lelystadse bedrijfsleven van betekenis zijn.

Het is deze drieslag: luchthaven, overslaghaven en Floriade, die de stadseconomie behoorlijk kan versterken, maar daarop moeten we ons wel voorbereiden. De BKL zal daarbij zeker zijn rol vervullen.

Beroepencampus

Gelijktijdig tekent zich een fors personeelsprobleem af. Nu al zijn er nauwelijks vervulbare vacatures. Dat legt een claim op het beroepsonderwijs in onze stad. Het Voortgezet Onderwijs Lelystad heeft samen met het MBO College de zogenaamde beroepencampus bedacht. Een soort werkplaats waar onderwijs en bedrijven kunnen samenwerken. De BKL vindt het een interessant idee, want het is duidelijk geworden dat werkelijke afstemming van onderwijs en bedrijfsleven alleen mogelijk is als je elkaar kunt zien. Afhankelijk van de uitwerking zullen we onze medewerking verlenen.

De Bedrijfskring wil de aansluiting vraag – aanbod op de arbeidsmarkt ook eens op een andere manier benaderen. Onze gedachte is dat we veel preciezer moeten weten wat de vraag van het bedrijfsleven is, wat de vacatures omvatten, om welke taken het gaat. We bespraken deze gedachte met de lector arbeid van Hogeschool Windesheim en vroegen haar medewerking. We denken aan een onderzoek bij 40 lidbedrijven waarbij de vacatures worden ontrafeld. Met die kennis lijkt ons de kans op het vinden van de juiste kandidaat in Lelystad zelf aanmerkelijk groter.

Windesheim Flevoland

Terwijl ik dit zeg, realiseer ik me dat de BKL met zo’n idee tot voor kort geen weg zou weten. Maar nu is er de Hogeschool Windesheim Flevoland. Ons bedrijfsleven heeft al veel profijt ervan ondervonden. Ook dit jaar zijn weer meer dan honderd comakerships, studentenopdrachten bij bedrijven en instellingen, uitgevoerd.

Ik zeg dit ook omdat onze gemeenteraad geen goed beeld van wat Windesheim voor Lelystad betekent, lijkt te hebben. Niet alleen voor het bedrijfsleven, maar voor de hele Lelystadse samenleving.

De BKL legt verbindingen

De BKL heeft een succesvol jaar achter de rug. Het voornaamste is natuurlijk de belangenbehartiging. Zowel voor individuele ondernemers als voor het collectief. Daarnaast leggen we verbindingen. Vorig jaar vertelde ik over de voedselproducerende bedrijven die elkaar in onze foodgroep gevonden hebben. Nu zijn er ook de maakgroep voor bedrijven in de maakindustrie en de arbeidsmarktgroep. Deze groep heeft inmiddels een succesvolle banenbeurs voor werkzoekenden heeft georganiseerd en er staat er weer een op stapel.

19 januari is een kennissessie met Leo Stoelinga, inkoopmanager van de NS. We willen nagaan of het mogelijk is een inkoopgroep op te zetten. Een voorloper ervan is ons project waardoor bedrijven zonder eigen investering het dak van hun bedrijf van zonnepanelen kunnen voorzien. Een voorbeeld van goede samenwerking tussen gemeente en bedrijfskring. 2 februari is een voorlichtingsbijeenkomst over de tweede ronde. Alle leden die beschikken over een bedrijfspand zijn welkom.

Zodra we kans zien nieuwe thema- of sectorgroepen te vormen, doen we dat graag. Het blijkt een effectieve manier om kennis te delen.

Independantprofessional.nl

Om ook de zelfstandige ondernemers zonder personeel van dienst te zijn, is samen met de Bedrijfskring Almere een platform opgezet. Eigenlijk een soort marktplaats, waarop vraag en aanbod elkaar kunnen vinden. Het platform heet independantprofessional.nl en tot 1 april a.s. kunnen leden van de BKL en de VBA kosteloos gebruik ervan maken. In onze nieuwsbrief komt nadere informatie.

Het goede doel van 2017: De Voedselbank

Ons goede doel is dit jaar De Voedselbank. Toen we er een bedrijfsbezoek brachten, doneerde een aantal leden spontaan een mooi bedrag en ontstond het idee de Voedselbank meer blijvend te helpen. Daarvoor is de Stichting Vrienden van de Voedselbank opgericht met in het bestuur onze leden Bob Jannink (Hebo), Bert-Jan Bakker (Berrico), Andrew Vosselman (AH Voorhof) en onze directeur Irene Medema. De Stichting is actief en wordt uiteraard zeer gewaardeerd.

Elk jaar noem ik graag enkele bedrijven afzonderlijk. Zoals Technisch Buro Nijkamp, een installatiebedrijf met ruime deskundigheid. Zoals Top en Top, een full service schoonmaakbedrijf, nu al actief in acht gemeenten. Zoals het Vergunningenhuis, het expertisecentrum op het gebied van vergunningen. Drie bedrijven om trots op te zijn.

BKL bijeenkomsten succesvol

De BKL organiseerde het afgelopen jaar ruim 25 bijeenkomsten. Daarnaast waren er in samenwerking met de Rabobank acht masterclasses, waaraan 31 ondernemers met groeiambitie deelnamen.

Alle bijeenkomsten waren waardevol en plezierig. Met veel dank aan onze directeur en ons stralend middelpunt, Irene Medema.

Lid van de BKL worden?

De Bedrijfskring Lelystad is een vrijwilligersorganisatie. Er is voor de bestuursleden, de leden van de themagroepen, van de jury, de BKL-vertegenwoordigers in andere overleggen zelfs geen onkostenvergoeding. Dat hoeft ook niet. Zij doen het werk voor de leden van de BKL en voor de economie van de stad.

Elk van mijn voorgangers heeft wel eens uiting gegeven aan haar of zijn frustratie over de ‘free riders’. Onze eerste voorzitter Cor van den Adel zei bij het 25-jarig bestaan van de BKL stellig: “Ieder bedrijf moet lid zijn van de Bedrijfskring. Niet lid zijn is profiteren van de inspanning van anderen.” Zelf zeg ik erbij dat een ondernemer betrokken moet willen zijn bij de samenleving waarvan zijn bedrijf deel uitmaakt, ook al richt hij zich niet op de lokale markt. Elk bedrijf heeft draagvlak, een ‘license to operate’ nodig. Dat kan onder andere door aan te sluiten bij het georganiseerd bedrijfsleven, door lid te worden van de Bedrijfskring.

Natuurlijk bent u allemaal al lid, maar misschien uw buurbedrijf nog niet.

De 50e verjaardag van Lelystad

Lelystad bestaat dit jaar 50 jaar. De burgemeester heeft afgelopen zaterdag de aftrap voor de viering ervan gegeven. We constateren dat de stad er voor het eerst sinds lange tijd beter voor staat. Toeristen weten de stad vooral dankzij de kust en de evenementen beter te vinden, terwijl de druk op de Amsterdamse woningmarkt woningzoekenden dwingt ook naar de kwaliteiten van Lelystad te kijken. Het werk van de City Marketingorganisatie is dan ook juist nu extra belangrijk. Overigens onderschatten velen wat Lelystad zelf op cultureel gebied te bieden heeft. Daarom wordt door onze leden de Kubus, Flevomeerbibliotheek en Agora volgende week de website uitagendalelystad.nl gelanceerd. Een goed initiatief.

Samengevat: tussen nu en vijf jaar kunnen de luchthaven, de overslaghaven en de Floriade veel kansen voor ons bedrijfsleven en onze stad bieden, waarop we ons degelijk moeten voorbereiden.

We zullen het plan voor de beroepencampus volgen en ondersteunen. Daarnaast nemen we ook zelf het initiatief om de vraag- en aanbodkant van de arbeidsmarkt op een praktische manier dichter bij elkaar te brengen.

De BKL vormt sectorgroepen, reikt de helpende hand aan zzp’ers en spant zich in het komende jaar (en daarna) meer leden te werven. We hebben immers veel te bieden.

Ik dank allen die zich voor de BKL inzetten.

Afscheid Andries Greiner

Zelf zal ik in juni bij de komende algemene ledenvergadering het voorzitterschap neerleggen. Ik vind dat na zes jaar het tijd wordt voor een opvolger.

Prins Bernhard heeft de compromitterende foto’s goed bekeken. Hij besluit een briefje te schrijven aan de afzender die hem een miljoen gulden voor de negatieven gevraagd heeft. Hij schrijft: “De eerste en de derde foto vind ik wat minder geslaagd, maar van de tweede en de vierde zou ik graag nog een afdruk willen hebben.”

De Bedrijfskring Lelystad wenst u een voorspoedig en transparant Nieuwjaar.