Leefbaarheid Landelijk Gebied 2019-2019

21/12/2016

Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben de Ontwerp Nadere Regels Fonds Leefbaarheid Landelijk Gebied 2017-2019 op 6 december 2016 vastgesteld. Zij nodigen onze gemeentebesturen, ondernemers en inwoners uit te reageren op deze ontwerp nadere regels. Dat kan tot en met 26 januari 2017. Dan sluit de termijn voor de terinzagelegging.

De Ontwerp Nadere Regels Fonds Leefbaarheid Landelijk Gebied 2017-2019 maken duidelijk onder welke voorwaarden subsidie kan worden aangevraagd voor het ondersteunen van activiteiten die de leefbaarheid van het platteland bevorderen. De provincie stelt hiervoor in totaal € 1.830.000,- beschikbaar. Aanvragen kunnen worden ingediend in oktober 2017 en in oktober 2018.

In de Ontwerp Nadere Regels zijn criteria opgenomen waaraan een project moet voldoen om in aanmerking te komen voor een subsidie. Aan de criteria zijn punten gekoppeld die gebruikt worden voor de onderlinge weging van projecten. Ook zijn weigeringsgronden opgenomen, die aangeven wanneer een project wordt geweigerd. In het ontwerp is ook aangegeven dat een in te stellen commissie van deskundigen de aanvragen binnen het beschikbare budget integraal tegen elkaar afweegt op basis van de criteria en het puntensysteem.

Op basis van het advies van de commissie nemen Gedeputeerde Staten een besluit over de aanvraag.

De Ontwerp Nadere Regels kan je hier downloaden. Je kan deze tevens inzien op de website van de provincie Flevoland onder ‘Stukken ter inzage’.

Als je wilt reageren op de Ontwerp Nadere Regels, kan je jouw zienswijze voor 27 januari 2017 sturen naar:

Provincie Flevoland
Postbus 55
8200 AB Lelystad
* onder vermelding van ‘Zienswijze  Ontwerp Nadere Regels Fonds Leefbaarheid Landelijk Gebied 2017-2019’.

Je kan jouw zienswijze ook mailen naar projectassistentenre@flevoland.nl met als onderwerp ‘Zienswijze  Ontwerp Nadere Regels Fonds Leefbaarheid Landelijk Gebied 2017-2019’.