Economie en Infrastructuur (E&I)

Aandachtsgebieden in de periode juni 2013 tot en met juni 2014 zijn geweest:

De Speciale Economische Zone, een project van de provincie Flevoland, heeft als doel de aantrekkelijkheid van Flevoland en daarmee Lelystad voor bestaand en nieuw bedrijfsleven te versterken. Dit door met name de regeldruk voor een aantal sectoren te verminderen en onderlinge samenwerking te bevorderen. De focus lag daarbij voor de middellange termijn op (nieuwe) maakindustrie als spin-off van de ontwikkeling van onder andere Luchthaven Lelystad. Daarbij: high tech systemen & materialen en life science & health aantrekken en verder ontwikkelen. Groei en economische versterking worden hiermee ingegeven. Voor dat doel is kwalitatief onderwijs nodig dat past bij de (toekomstige) vraag. Internationalisering en sterke verbinding met andere regio’s in Europa bieden schaalvoordelen die nodig zijn voor economische versterking. De BKL heeft een actieve en initiërende rol en draagt bij met expertise en door zijn intermediaire rol.
Taskforce Stadshart is het aanjaagteam (in samenwerking met Gemeente, CML en ondernemers) voor stadshartbehoud en -ontwikkeling. Uitkomst hiervan is o.a. tien co-makerships met de Hogeschool Windesheim Flevoland als ondersteuning voor ondernemers bij het opzetten van webbased oplossingen en daarmee het versterken van de (digitale) propositie in de regio.
Betrokkenheid bij de planvorming van de Flevokust.
Bereikbaarheid met openbaar vervoer waaronder Lelystad Airport. Deze activiteit is nog in ontwikkeling in relatie tot de ontwikkelingen op Lelystad Airport.
Betrokkenheid bij de metropoolregio Amsterdam en daarin ook contacten onderhouden met initiatieven en het ministerie van Economische Zaken.

Vooruitblik 2014-2015

De portefeuille Economie en ruimtelijke ordening is een brede portefeuille. Aandachtspunten voor dit jaar zijn het vervolg op de clusterontwikkeling, internationalisering en economische versterking van (nieuwe) industrie. In overleg met de leden wordt gekeken naar de wensen en voorwaarden voor regionale groei van bestaande activiteiten. Graag treden wij in overleg met de leden over de inhoudelijke activiteiten in relatie met onze makel- en schakelfunctie tussen bedrijfsleven, overheid en onderwijs. Een eerste initiatief daartoe heeft al plaatsgevonden voor de notitie “Vitaal en Sterk Lelystad” dat bij de formatie van het college ter inspiratie is aangeboden en waaruit diverse onderwerpen in het collegeakkoord zijn terug te vinden.

Tweede speerpunt is het cluster luchthaven en de ontwikkeling van Lelystad Airport in relatie tot ondernemen en aantrekkingskracht van Lelystad. Hierover willen wij graag in overleg met de bestaande leden. Focus ligt hierbij op de ambitie en het groeitempo van de activiteiten op en in een straal van 15 km van het Airport. Hierbij geldt dat zowel Aerospace (MRO-cluster), Automotive, Logistics & New Materials (Composites) als leidende groeimarkten worden gezien. Snel opschakelen op basis van marktvraag maakt sterk onderdeel uit van de uitgangspunten. Regionale economische versterking en aantrekkingskracht op nieuw te vestigen bedrijven is de kern van de doelgeleide strategie van het programma voor 2014-2015. Hierin kunnen de leden op verschillende manieren participeren. Door een mogelijke bijdrage aan de infrastructuur waarmee kwaliteit van onderwijs versterkt wordt en invulling gegeven kan worden aan de vraag naar kwalitatieve instroom in technische beroepen. Daarnaast door kennis te delen en in een vroeg stadium betrokken te zijn bij nieuw te vestigen ondernemingen voor lokale besteding. Ook hier zal de BKL optreden in de makel- en schakelfunctie die de vereniging zichzelf ten doel heeft gesteld. 

Derde speerpunt is een beter besef krijgen van de economische ontwikkeling in Lelystad en daarvoor informatie verzamelen en aanbieden. Onder de noemer Economische Barometer zal er een projectteam starten dat hiermee aan de slag gaat. De uitkomsten bieden tevens een fundament voor het inhoudelijk overleg onder de leden en biedt onderbouwing voor het inhoudelijk overleg en advies aan het college van Lelystad over de economische agenda.

Realisatie: verenigingenweb